Υποστηρίζοντας αποτελεσματικά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Υποστηρίζοντας αποτελεσματικά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

 

Υποστηρίζοντας αποτελεσματικά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

 

δυσλεξία
εργοθεραπεία
λογοθεραπεία
λεξιλόγιο
ορθογραφία
δυσορθογραφία
είδη μαθησιακών δυσκολιών
μαθησιακές δυσκολίες
έγκαιρη παρέμβαση
δυσλεξία ασκήσεις
μνημονικές τεχνικές
δραστηριότητες για δυσλεξία
λογοθεραπεια
διαφοροποιημένη διδασκαλία
εξατομικευμενο προγραμμα παρεμβασης
αξιολογηση μαθησιακων δυσκολιων
παραγωγη γραπτου λογου με εικονες

 

Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση:

 • είναι ταυτόσημη με την ψυχοθεραπεία ως έννοια
 • μπορεί να ξεκινήσει αμέσως από την πρώτη συνάντηση του ειδικού με το παιδί
 • είναι σημαντική ως παρέμβαση για την προετοιμασία του παιδιού να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία σωστό
 • μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς την ευαισθητοποίηση των γονέων
 1. Σύμφωνα με τις γνώσεις σας έως τώρα το υποκείμενο στη μελέτη περίπτωσης που αναφέρθηκε:
 • τελικά αντιμετώπιζε μόνο ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • χαρακτηρίζεται από γενικές μαθησιακές δυσκολίες
 • αντιμετώπιζε κυρίως δυσκολίες στο γραπτό λόγο
 • αντιμετώπιζε εκτός από τις μαθησιακές έντονες συναισθηματικές δυσκολίες σωστό
 1. Η εξοικείωση των παιδιών με τους κανόνες της γραμματικής και του συντακτικού και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου αφορά κυρίως στην ενίσχυση:
 • του προφορικού λόγου
 • την παραγωγή γραπτού λόγου σωστό
 • την αναγνωστική ευχέρεια
 • την ανάκτηση της ανάγνωσης
 1. Όταν ένας εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές να ρωτούν τον εαυτό τους αν οι απαντήσεις τους στις ερωτήσεις που τους θέτει στην τάξη έχουν νόημα τότε ενισχύονται:
 • οι δεξιότητες για την διεύρυνση του λεξιλογίου
 • οι δεξιότητες παραγωγής προφορικού λόγου
 • οι αναγνωστικές δεξιότητες
 • οι μεταγνωστικές δεξιότητες σωστό
 1. Η ανάλυση μιας πρόταση σε λέξεις, των λέξεων σε συλλαβές, των συλλαβών σε φωνήματα, των λέξεων σε φωνήματα ενισχύουν κυρίως:
 • τη φωνολογική επίγνωση σωστό
 • την αναγνωστική κατανόηση
 • το γραπτό λόγο
 • το λεξιλόγιο
 1. Το παρεμβατικό πρόγραμμα των Graham και Harris (1989) ΤΕΑΤ χρησιμοποιείται για την ενίσχυση:
 • της φωνολογικής επίγνωσης
 • της αναγνωστικής κατανόησης λάθος
 • του γραπτού λόγου
 • της αναγνωστικής ευχέρειας
 1. Η διδασκαλία της σωστής στάσης του σώματος κατά τη συγγραφή και του κρατήματος του μολυβιού σχετίζονται με την αποκατάσταση δυσκολιών:
 • δυσαναγνωσίας
 • δυσαριθμησίας
 • δυσγραφίας σωστό
 • δυσορθογραφίας
 1. Οι χρονομετρημένες επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις συστήνονται για τη βελτίωση:
 • της ευχέρειας στην ανάγνωση σωστό
 • της αναγνωστικής κατανόησης
 • του γραπτού λόγου
 • του λεξιλογίου
 1. Ο εντοπισμός συγκεκριμένων γραμμάτων μέσα σε λεξικό περιβάλλον αποτελεί ενδεικτική δραστηριότητα:
 • στην κατανόηση του προφορικού λόγου
 • στην ανάγνωση των γραμμάτων σωστό
 • στην παραγωγή προφορικού λόγου
 • στην παραγωγή γραπτού λόγου
 1. Η σύγκριση ανάμεσα στο συλλαβικό και φωνημικό επίπεδο αφορά την αξιολόγηση:
 • της ανάγνωσης και γραφής συλλαβών
 • της φωνολογικής επίγνωσης σωστό
 • της μεταγλωσσικής επίγνωσης
 • της ανάγνωσης και γραφής λέξεων
 1. Η συχνότητα των λέξεων ως παράμετρος σε ένα τεστ ανάγνωσης αφορά:
 • στο κατά πόσο συγκεκριμένες λέξεις ανταποκρίνονται στο ηλικιακό επίπεδο των παιδιών σωστό
 • την μνημονική ικανότητα του παιδιού να επεξεργαστεί έναν αριθμό πληροφοριών
 • την ορθογραφική δομή μιας ή περισσότερων συλλαβών μιας λέξης
 • τίποτα από τα παραπάνω
 1. Όταν καλούμε ένα παιδί να σχεδιάσει μια ζωγραφιά με ένα θέμα και να διηγηθεί την ιστορία που περιγράφει η ζωγραφιά τότε εφαρμόζουμε δραστηριότητα για την ενίσχυση:
 • της παραγωγής του προφορικού λόγου σωστό
 • της κατανόησης του προφορικού λόγου
 • της παραγωγής του γραπτού λόγου
 • της κατανόησης του γραπτού λόγου
 1. Όταν τα παιδιά δυσκολεύονται να εντοπίσουν μια λέξη στη μνήμη τους έχουν πρόβλημα στη:
 • διαδικαστική μνήμη
 • φωνολογική μνήμη
 • οπτική μνήμη
 • δηλωτική μνήμη λάθος
 1. Ποια από τα παρακάτω ΔΕΝ αξιολογεί το Αθηνά Τεστ:
 • τη μνήμη ακολουθιών
 • τη βραχύχρονη μνήμη
 • τη πλευρίωση
 • επίλυση μαθηματικών προβλημάτων σωστό
 1. Η ικανότητα του παιδιού να διακρίνει τους ήχους αλλά και να τους παράγει αποτελεί τη(ν):
 • ορθογραφική ενημερότητα
 • σημασιολογική ανάπτυξη
 • συντακτική ανάπτυξη
 • φωνολογική ενημερότητα σωστό
 1. Τι από τα ακόλουθα ΔΕΝ περιλαμβάνουν οι παρατηρήσεις από τη σχολική τάξη ενός μαθητή;:
 • η στάση του μαθητή απέναντι στον εκπαιδευτικό
 • η συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα
 • η νοητική ανάπτυξη σωστό
 • η στάση του μαθητή απέναντι στους συμμαθητές του.
 1. Όταν οι μαθητές γράφουν την ίδια λέξη με διαφορετικό τρόπο ακόμα και στην ίδια παράγραφο υπάρχει πιθανότητα να έχουν:
 • πρόβλημα στην ανάγνωση
 • ελλειμματική προσοχή
 • δυσκολία στη γλώσσα
 • πρόβλημα στην παραγωγή γραπτού λόγου λάθος
 1. Ένας μαθητής όταν γράφει τη λέξη «μιτέρα» αντί «μητέρα» τότε έχει κάνει:
 • λάθος στη φωνολογική ταυτότητα της λέξης
 • λάθος στην αποκωδικοποίηση της λέξης
 • λάθος στη γραμματική της λέξης
 • λάθος στη γραφημική ταυτότητα της λέξης σωστό

 

Η εναλλακτική διδασκαλία αφορά:

 • τη μετακίνηση μίας μικρής ομάδας μαθητών σε διαφορετικό μέρος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παροχή εξειδικευμένης διδασκαλίας
 • τη διδασκαλία παρόμοιας ή διαφοροποιημένης ύλης σε διαφορετικές ομάδες μαθητών
 • την τακτική όπου δύο εκπαιδευτικοί μοιράζονται τις ευθύνες της διδασκαλίας, εξίσου, και συμμετέχουν στον ίδιο βαθμό σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διδασκαλία
 • την εξατομικευμένη στήριξη των μαθητών μέσα στην τάξη λάθος
 1. Ο εκπαιδευτικός σε σχέση με την αξιολόγηση των (Ε)ΜΔ:
 • μπορεί από μόνος του να κάνει τη διάγνωση των (Ε)ΜΔ
 • ουσιαστικά δεν μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση των (Ε)ΜΔ
 • μπορεί να εντοπίσει ενδείξεις αναφορικά με τις (Ε)ΜΔ των μαθητών στην τάξη σωστό
 • θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες αυτές αποκλειστικά στο πλαίσιο της τάξης
 1. Σύμφωνα με έρευνες οι έφηβοι με (Ε)ΜΔ:
 • δεν τους ενδιαφέρει η σχέση που αναπτύσσουν με τους εκπαιδευτικούς
 • δηλώνουν ικανοποιημένοι από το σχολικό περιβάλλον
 • δηλώνουν ότι βιώνουν πολλά θετικά συναισθήματα σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς τους
 • δίνουν μεγαλύτερη σημασία σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού σωστό

 

 1. Ένας εκπαιδευτικός που επιθυμεί να καταγράψει συστηματικά τις μαθησιακές δυσκολίες ενός/μιας μαθητή/τριας σχολικής ηλικίας θα συμπληρώσει:
 • το εργαλείο ΑΜΔΕ σωστό
 • το εργαλείο Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής Παιδιών Σχολικής Ηλικίας
 • την κλίματα του Achenbach TRF – Teacher’s Report Form
 • τίποτα από τα παραπάνω καθώς έχει συλλέξει τις πληροφορίες που χρειάζεται από την ευκαιριακή παρατήρηση
 1. H κοινωνικοσυναισθηματική λειτουργία των μαθητών και η σχέση τους με τον εκπαιδευτικό:
 • επιδρούν ελάχιστα στην ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη
 • έχει ιδιαίτερη σημασία κυρίως για τους εφήβους, καθώς μπορούν να μειωθούν παράγοντες επικινδυνότητας όπως η θυματοποίηση και η απόρριψη από συνομηλίκους σωστό
 • δεν διαφοροποιείται ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης
 • δεν αφορά την αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και πώς αυτή γίνεται αντιληπτή από τα παιδιά
 1. Όταν οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν παρόμοια ή διαφοροποιημένη ύλη σε διαφορετικές ομάδες μαθητών τότε εφαρμόζεται:
 • η εξατομικευμένη στήριξη λάθος
 • η εναλλακτική διδασκαλία
 • η ενισχυτική διδασκαλία
 • η παράλληλη διδασκαλία
 1. Η αξιολόγηση της κοινωνικο-συναισθηματικής λειτουργίας του παιδιού (στάσεις, κοινωνικές δεξιότητες, συμπεριφορά) δεν σχετίζεται με:
 • την απόδοση ενός/μιας μαθητή/τριας σε ένα διαγώνισμα μαθηματικών σωστό
 • το πώς συμπεριφέρεται ο/η μαθητής/τρια σε ομαδικές δραστηριότητες
 • την επαφή του/της μαθητή/τριας με τον ίδιο τον εκπαιδευτικό
 • την επαφή του/της μαθητή με τα υπόλοιπα παιδιά

5.Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην αξιολόγηση των (Ε)ΜΔ:

 • υποστηρίζουν τη σταδιακή αύξηση της συχνότητας χρήσης τυποποιημένων τεστ αξιολόγησης
 • δεν δίνουν τόσο έμφαση στο ρόλο του εκπαιδευτικού
 • υποστηρίζουν ότι τα πρώτα στάδια αξιολόγησης πραγματοποιούνται εκτός σχολικής μονάδας
 • δίνουν έμφαση στην έγκαιρη ανίχνευση και στη πολυδιάστατη αξιολόγηση σωστό

6.Σύμφωνα με το Αξιολογικό Σύστημα Μαθησιακών Αναγκών (ΑΣΜΑ) η τεκμηρίωση των μαθησιακών αναγκών εξαρτάται:

 • αποκλειστικά από τη χρήση ενός κριτηρίου απόδοσης
 • αποκλειστικά από την ευκαιριακή παρατήρηση
 • τη χρήση μόνο άτυπων διαδικασιών
 • το συνδυασμό της παρατήρησης και της χρήσης κριτηρίων απόδοσης για την ακριβή καταγραφή γεγονότων και πληροφοριών σωστό

 

Mini project 4ης Εβδομάδας

9/10 πόντοι (με βαθμολογία)

Μέρος Α’

Για τις ανάγκες του 1ου μέρους του mini project της 4ης Εβδομάδας καλείστε να μελετήσετε τις σελίδες 1-6 στο παρακάτω εγχειρίδιο:

Αφού ολοκληρώσετε τη μελέτη παρακαλούμε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Όταν ένας/μια εκπαιδευτικός συζητά με τον/την μαθητή/τρια και αλληλοεπιδρά κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης τότε προβαίνει σε:
 • ανάλυση έργου
 • αξιολόγηση με βάση τη διδασκόμενη ύλη
 • εναλλακτική αξιολόγηση
 • δυναμική αξιολόγηση σωστό
 1. Η διαγνωστική εκτίμηση:
 • αποτελεί στην ουσία τη διδακτική αξιολόγηση που υλοποιείται από τον/την εκπαιδευτικό
 • εξασφαλίζει πάντα τη συστηματική εφαρμογή ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στην εκπαιδευτική πράξη
 • πραγματοποιείται με τη συνεργασία πολλών ειδικών που καταλήγουν στη συνολική εξέταση όλων των πληροφοριών του προβλήματος του/της μαθητή/τριας και προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης σωστό
 • υπερκαλύπτει τη διδακτική αξιολόγηση και στην ουσία την αντικαθιστά καθώς είναι πιο σαφής και πλήρης
 1. Η αξιολόγηση ενός/μιας μαθητή/τριας είναι σημαντικό να βασίζεται:
 • μόνο σε ακριβή δεδομένα και κριτήρια
 • σε έναν συνδυασμό μέσων και μεθόδων αξιολόγησης σωστό
 • στην πρόοδο που σημειώνει ο/η μαθητής/τρια σε σχέση με τον/την ίδια
 • στο επίπεδο που βρίσκεται ο/η μαθητής/τρια σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης
 1. Ένας μαθητής αντιμετωπίζει δυσκολία στην ολοκλήρωση μιας εργασίας στο μάθημα της Γλώσσας. Προκειμένου ο/η εκπαιδευτικός να μπορέσει να ανταποκριθεί στη δυσκολία αυτή συστήνεται ως μέθοδος:
 • η ανάλυση του έργου σωστό
 • η αξιολόγηση με βάση τη διδασκόμενη ύλη
 • η ανάλυση των λαθών
 • η εναλλακτική αξιολόγηση
 1. Η κατάρτιση και εφαρμογή ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος:
 • προκύπτει αποκλειστικά από τη διδακτική αξιολόγηση
 • συνδυάζεται και αξιοποιείται από τον/την εκπαιδευτικό ιδιαίτερα κατά τη δημιουργία του φακέλου δειγμάτων εργασιών των μαθητών σωστό
 • βασίζεται αποκλειστικά στον/στην εκπαιδευτικό καθώς έχει την ευθύνη για την υλοποίησή του
 • δεν είναι απαραίτητη για την παροχή βοήθειας σε έναν/μια μαθητή/τρια με δυσκολίες στη μάθηση

Μέρος B’

Για τις ανάγκες του 2ου μέρους του mini project της 4ης Εβδομάδας καλείστε να μελετήσετε προσεκτικά το εκπαιδευτικό υλικό:

Αφού ολοκληρώσετε τη μελέτη παρακαλούμε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Τα τέσσερα συστήματα – περιβάλλοντα της οικοσυστημικής θεωρίας στα οποία εντάσσεται ένας μαθητής:
 • ενσωματώνονται κυρίως στο μοντέλο παραγόντων που επιδρούν στη μάθηση των Walberg and Wang (1989)
 • υποστηρίζονται κυρίως από τους Ysseldyke and Christenson (2002)
 • θεωρείται ότι αλλάζουν το ίδιο εύκολα προς όφελος των μαθητών

 

Οι αρχές που πιστεύω πως είναι ιδιαίτερα σημαντικές να ακολουθούμε όσοι εργαζόμαστε με παιδία με μαθησιακές δυσκολίες, είναι οι παρακάτω:

 

 1. Σεβαστείτε τον ρυθμό μάθησης του κάθε παιδιού με μαθησιακή δυσκολία.
 2. Βοηθήστε το παιδί να αναζητήσει τις λύσεις που ταιριάζουν στο ίδιο, προκειμένου να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες του.
 3. Ενισχύστε στα παιδιά την αποδοχή του εαυτού και την έννοια της διαφορετικότητας.
 4. Επιτρέψτε στο παιδί να εκφράσει τις ανασφάλειες, το άγχος και τις φοβίες που τυχόν έχει, μέσα σε ένα κλίμα αποδοχής και απελευθέρωσης.
 5. Αφήστε το παιδί να σας οδηγήσει, να σας ξεναγήσει στο κόσμο του. Μάθετε από το κάθε παιδί ξεχωριστά. Χρησιμοποιείστε όσα αρέσουν στο παιδί για να έρθετε πιο κοντά του, εντάξτε τα στις δραστηριότητες παρέμβασης. Δείξτε ενδιαφέρον για κάθε τομέα από τη ζωή του παιδιού.
 6. Εκμεταλλευτείτε κάθε ιδέα του παιδιού και δείξτε του ότι καμιά ιδέα δεν είναι λάθος, καμία ιδέα δεν μένει εντελώς ανεκμετάλλευτη.
 7. Βοηθήστε το παιδί να λατρέψει το ξεφύλλισμα ενός βιβλίου, την επαφή με τις σελίδες.
 8. Θέστε συγκεκριμένους στόχους σε κάθε τομέα παρέμβασης και επιμέρους στόχους. Να είστε όμως έτοιμοι να παρεκκλίνετε από αυτούς τους στόχους όταν οι περιστάσεις το απαιτούν.
 9. Μιλήστε στο παιδί με τη γλώσσα που καταλαβαίνει.
 10. Λειτουργήστε ως πρότυπο μίμηση για το παιδί και δείξτε του με τη στάση σας πως η μάθηση είναι δημιουργία, είναι διασκέδαση, είναι δύναμη.

 

 

Γωνιά Ειδικής Αγωγής | My-Book.gr (my-book.gr)

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

one × five =