Όροι Λειτουργίας

Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του my-book.gr.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν και αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας του my-book.gr.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Χρησιμοποιώντας, αποθηκεύοντας ή/και κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας μας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθώς και τις υπηρεσίες ή λειτουργίες που παρέχονται σε αυτήν ή από αυτή ή/και το περιεχόμενό της, τεκμαίρεται ότι έχετε ανεπιφύλακτα αποδεχτεί όλους τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με έναν ή όλους τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οφείλετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

Αλλαγές στην Ιστοσελίδα μας

Το my-book.gr διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να τροποποιεί, διορθώνει ή/και να βελτιώνει, αλλάζει, αναστέλλει ή τερματίζει οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας μας ή του περιεχομένου αυτής περιλαμβανομένων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που διατίθενται μέσω αυτής, περιλαμβανομένης ακόμα της πρόσβασής σας σε αυτή, οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι αλλαγές αυτές θα έχουν άμεση ισχύ, επομένως θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά τους παρόντες όρους για τυχόν αλλαγές. Η συνέχιση της χρήση της ιστοσελίδας μας κατόπιν τοποθέτησης των τροποποιήσεων σε αυτή θα δηλώνει την εκ μέρους σας αποδοχή τους.

Σφάλματα

To my-book.gr καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο διαδικτυακό μας τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς, δεν φέρουν όμως καμία ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.

Συνδέσεις προς άλλους Διαδικτυακούς Τόπους

Η Ιστοσελίδα μας δύναται να περιέχει συνδέσεις (hyperlinks) προς δικτυακούς τόπους των οποίων η διαχείριση ανήκει σε εταιρείες ή πρόσωπα πέραν του my-book.gr και οι οποίες παρέχονται για την διευκόλυνσή σας. Η παροχή αυτών των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων από εμάς δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση, χορηγία ή σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών ή των υλικών που διαχειρίζονται ή των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτές. To my-book.gr δεν έχει τον έλεγχο των άλλων ιστοσελίδων και δεν φέρει καμία ευθύνη για το υλικό, τις υπηρεσίες ή το περιεχόμενο αυτών των τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων, ούτε δεσμεύεται αναφορικά με συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους. Οποιαδήποτε πληροφορία σας παρέχεται μέσω του διαδικτυακού μας τόπου ή σε σύνδεση προς άλλη ιστοσελίδα εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια να αξιολογήσετε και να ενεργήσετε βασιζόμενοι στην ιδιωτική σας βούληση, αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη του my-book.gr. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε συνδέσεις από δικτυακούς τόπους τρίτων προς την Ιστοσελίδα μας οποιαδήποτε στιγμή.

Διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας μας

Το my-book.gr και οι συνδεδεμένες με αυτό εταιρείες θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουν την καλή λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Περιορισμός Ευθύνης

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, το my-book.gr και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες δεν θα φέρουν καμία ευθύνη (συμβατική ή άλλη), για οποιαδήποτε ζημία, δαπάνη ή βλάβη, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των έμμεσων, αποθετικών ή παρεπόμενων ζημιών ή ζημιών απώλειας στοιχείων ή κερδών, εισοδημάτων ή πελατών που δύναται να αποδοθεί (άμεσα ή έμμεσα) σε κάθε περίπτωση, ή που ήθελε προκύψει με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση ή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας ή τις πληροφορίες που εμπεριέχει ή (που μπορεί να προκύψει) εξαιτίας της αδυναμίας μας να παρέχουμε υπηρεσίες ή πληροφορίες που συνήθως παρέχονται από αυτή, εκτός της ευθύνης που ήθελε προκύψει από το δόλο ή βαριά αμέλεια του my-book.gr και των συνδεδεμένων με αυτά εταιρειών.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εκτός αντιθέτου ρητής πρόβλεψης, το περιεχόμενο του δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου και του υλικού του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του my-book.gr. Εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και προϊόντων και εμπορικές επωνυμίες του My-book.gr ανήκουν αποκλειστικά στο my-book.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς, το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρούνται όλες οι σημειώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού. Απαγορεύεται η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού μας τόπου με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και η αναπαραγωγή, δημόσια έκθεση, εκτέλεση, «φόρτωση», διανομή, ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και χωρίς να θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εμπορικές επωνυμίες και λογότυπα τρίτων που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των αντίστοιχων δημιουργών τους. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτή οφείλετε να ενεργείτε σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και να μην προβαίνετε σε πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου ή σε πνευματικά δικαιώματα του my-book.gr και/ή τρίτων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας μας διέπονται από την Ελληνική νομοθεσία. Οποιοδήποτε νομικό ζήτημα προκύψει από ή αναφορικά με την χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου θα υποβάλλεται προς επίλυση στα δικαστήρια της Σπάρτης Λακωνίας τα οποία έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσετε καμία προσωπική πληροφορία. Για την χρήση των υπηρεσιών μας είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (αποστολέα και παραλήπτη), αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, τα στοιχεία της.

Η συναλλαγή σας πραγματοποιείται απευθείας με την Τράπεζα (με τη μέθοδο ανακατεύθυνσης/redirect) και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας δεν γνωστοποιούνται στο my-book.gr και για αυτό πρέπει να τα καταχωρήσετε εκ νέου για κάθε νέα συναλλαγή. Τα στοιχεία της κάρτας δεν αποθηκεύονται πουθενά και χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια ελέγχου και χρέωσης.

Ο web server που φιλοξενεί την υπηρεσία eCommerce – Redirect λειτουργεί με 128 bit encryption SSL (Secure Socket Layer). Με την χρήση του πρωτοκόλλου SSL διασφαλίζεται ότι όλες οι πληροφορίες που μεταφέρονται μεταξύ client (web browser του χρήστη) και server είναι κρυπτογραφημένες και δεν μπορούν να υποκλαπούν. Προκειμένου ο πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος να ολοκληρώσει την αγορά του, οδηγείται στο securesite της τράπεζας, όπου και πληκτρολογεί τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας.

Το my-book.gr ακολουθεί τον Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και την πληθώρα νόμων σχετικά με αυτά (ενδεικτικά αναφέρονται οι αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και οι οδηγίες του ευρωπαϊκού δικαίου 2002/58 ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 16 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ).

Η χρήση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται μόνο για την συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία εσείς ζητήσατε. Επίσης, τα στοιχεία της δεν αρχειοθετούνται και φυσικά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν από εμάς.

Το my-book.gr, θέλει να σας ενημερώσει πως τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγκριση σας, και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τα δημοσιοποιήσουμε, αποκαλύψουμε, ανταλλάξουμε ή πουλήσουμε σε τρίτους.

Η μοναδική περίπτωση δημοσιοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική η άλλη δημόσια Αρχή, σύμφωνα πάντα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

To my-book.gr έχει δικαίωμα αλλαγής των όρων που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα κατόπιν ενημέρωσης της παρούσας σελίδας, σύμφωνα πάντα με το υφιστάμενο ή μελλοντικό νομικό πλαίσιο.

Ανήλικοι που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας πρέπει οπωσδήποτε να έχουν την συγκατάθεση των γονέων τους, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την υποβολή των προσωπικών στοιχείων των παιδιών τους.

Πνευματικά Δικαιώματα

Όλα τα συγγράμματα και οι δημιουργίες του my-book.gr, ακολουθούν τις νόμιμες διαδικασίες περί πνευματικής κατοχύρωσης και τις επιταγές της Εθνικής Βιβλιοθήκης για χορήγηση ISBN.

Στην παρούσα ιστοσελίδα, www.my-book.gr, περιλαμβάνεται υλικό και εν γένει περιεχόμενο που ανήκει στην ατομική επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο «my-book.gr» και προστατεύεται από το Νόμο.

Όλα τα περιεχόμενα του εν λόγω site (όπως ενδεικτικά κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες και λογισμικό) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «my-book.gr» και προστατεύονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του site με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς έγγραφη άδεια της επιχείρησης, πλην των λιγοστών εξαιρέσεων που ρητώς αναφέρει ο νόμος. Η εμφάνιση του υλικού αυτού στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει επουδενί να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Σε περίπτωση επαπειλούμενης προσβολής ή προσβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η ελληνική νομοθεσία με το ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα, έχει θεσπίσει προληπτικά μέτρα καθώς και βαρύτατες αστικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που εξασφαλίζουν στους δικαιούχους επαρκή και αποτελεσματική προστασία, αναφορικά με την επιβολή των δικαιωμάτων (άρ. 59-63 και 64 επ. ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα) και θα τύχουν εφαρμογής και εν προκειμένω.

 Cookies

Τα cookies είναι κομμάτια δεδομένων που στέλνονται από τον ιστοχώρο και αποθηκεύονται στον browser του χρήστη, κατά τη διάρκεια της πλοήγησής του. Δημιουργήθηκαν και προωθήθηκαν ως μηχανισμός μνήμης πληροφοριών που χρησιμεύουν στη βελτιστοποίηση της περιήγησης του χρήστη, διασφαλίζοντας την ασφάλειά του, αποθηκεύοντας τις προσωπικές του ρυθμίσεις και προτιμήσεις και βοηθώντας το site να αυτοαξιολογείται. Με την πλοήγηση του χρήστη στον ιστοχώρο, ο χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση των cookies. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση των cookies, μπορεί είτε να τα απενεργοποιήσει, με αποτέλεσμα ο ιστοχώρος να χάνει λίγη από τη λειτουργικότητά του, είτε να διακόψει την πλοήγηση στον ιστοχώρο.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER & ΚΕΡΔΙΣΤΕ

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ 5%

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ

Μείνετε ενημερωμένοι για νέο υλικό, σεμινάρια και όλα τα τελευταία νέα μας.