2731082009
Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Υλικό

Διαφοροποιημένο Διδακτικό πρόγραμμα πρόσληψης και επεξεργασίας γραπτού λόγου

Περίληψη

H σύγχρονη τάση που επικρατεί διεθνώς, ως προς την εκπαιδευτική αντιμετώπιση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι η ανάπτυξη της πολιτικής της συνεκπαίδευσής τους στα γενικά σχολεία. Η «συνεκπαίδευση» αφορά την προσπάθεια που στοχεύει στη συνύπαρξη και συνδιδασκαλία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τους συμμαθητές τους που δεν παρουσιάζουν τέτοιου είδους δυσκολίες, σε κοινά σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης μέσα στις σχολικές τάξεις. Η ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο θα υλοποιηθεί μέσω της εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας με βάση τα γενικά και μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών, τα οποία επηρεάζουν τη δομή και την οργάνωση της εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται σχεδιασμός κατάλληλων παρεμβάσεων που ακολουθούν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές αρχές και ανταποκρίνονται στις δυνατότητες και δυσκολίες του κάθε παιδιού, όπως αυτές καταγράφονται και εκτιμώνται, κατά την ατομική αξιολόγηση και εκτίμηση των δεξιοτήτων του. Σκοπός της έρευνας είναι η διαφοροποιημένη προσέγγιση θεωρητικών μαθημάτων σε ετερογενές σχολικό-μαθησιακό περιβάλλον. Διαμορφώθηκε ένα διαφοροποιημένο διδακτικό πρόγραμμα για το μάθημα της Ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού, αξιοποιώντας τις μεθόδους της διερεύνησης, της καθοδηγούμενης ανακάλυψης και της ανάλυσης έργου. Με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης μάθησης δημιουργήθηκε ένα καινοτόμο πρόγραμμα αξιοποιώντας αφενός το γλωσσικό περιεχόμενο με βάση το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ και αφετέρου βιωματικό υλικό σε συνδυασμό με πλούσιο κιναισθητικό υλικό. Η ομάδα στόχου της έρευνας αποτελούνταν από 6 μαθητές της Δ΄ Δημοτικού με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες. Η συλλογή των δεδομένων έγινε σε διάρκεια 6 μηνών και η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι μαθητές κατανόησαν ευκολότερα την ύλη της ιστορίας με το διαφοροποιημένο τρόπο παρουσίασης και πέτυχαν υψηλότερα επίπεδα κατανόησης και πρόσληψης του γλωσσικού υλικού. Παράλληλα, ενισχύθηκαν άμεσα οι μνημονικές ικανότητες και η κριτική ικανότητά τους, επηρεάζοντας θετικά την επίδοση και κατά συνέπεια το αίσθημα της αυτοεκτίμησης.

Λέξεις Κλειδιά

Φωτογραφικό Υλικό

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER & ΚΕΡΔΙΣΤΕ

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ 5%

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ

Μείνετε ενημερωμένοι για νέο υλικό, σεμινάρια και όλα τα τελευταία νέα μας.