Ολοκληρωμένο Πακέτο Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

59.70 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φπα 6%

Σας ενδιαφέρει η έντυπη έκδοση?

Για παραγγελίες καλείτε στο 27310-82009
 • Άμεση αποστολή στο email σας
 • Άμεσα διαθέσιμο για λήψη

Μαθησιακές δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Τεύχος Α’) Γυμνάσιο-Λύκειο

 

Περίληψη

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν επίκεντρο ενδιαφέροντος αρκετών επιστημονικών κλάδων. Στην εφηβεία οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μία ανομοιογενή ομάδα. Οι περισσότεροι μπαίνουν στην εφηβεία έχοντας τη γεύση της σχολικής αποτυχίας και της απόρριψης. Έρχονται στο Γυμνάσιο με αισιοδοξία για να διαπιστώσουν άμεσα ότι δεν μπορούν να  ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του καθηγητή τους. Αναλογιζόμενοι την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου στις μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού, σχεδιάστηκε το παρόν διδακτικό πρόγραμμα βασιζόμενο στα ελλείμματα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα αποτελέσματά του ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά κάτι το οποίο ενισχύει την αναγκαιότητα υλοποίησης αντίστοιχων επιμορφωτικών προγραμμάτων.

 

Λέξεις κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γνωστικός τομέας, συναισθηματικός τομέας, διδακτική μεθοδολογία 

Περιεχόμενο

Το διδακτικό υλικό «Μαθησιακές Δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» βοηθά στην αναγνώριση των μαθησιακών δυσκολιών, στον τρόπο διαχείρισης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική τάξη και περιλαμβάνει τρόπους υποστήριξης και παρέμβασης σε γυμνάσιο και λύκειο μέσα από παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής. Τέλος, προτείνονται γραφήματα επίδοσης και ο τρόπος διαφοροποίησης των διαγωνισμάτων.

Σκοπός

Ο σκοπός του διδακτικού υλικού είναι η αναγνώριση των μαθησιακών δυσκολιών και η σωστή μεταχείριση των μαθητών.

 

Οι στόχοι είναι:

Επίπεδο γνώσεων: κατανόηση των χαρακτηριστικών όλων των μαθησιακών δυσκολιών

Επίπεδο ικανοτήτων: εύρεση εναλλακτικών παρεμβάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών

Επίπεδο στάσεων: εφαρμογή διδακτικών παρεμβάσεων ανάλογων της κάθε μαθησιακής δυσκολίας

 

Εκπαιδευτικές μέθοδοι

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτέλεσε χρήσιμη μέθοδο διαμόρφωσης του διδακτικού υλικού και καθοριστικό τρόπο αξιοποίησης κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη μελέτη των μαθητών.

Επιπλέον, η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιαστούν οι διάφορες διδακτικές τεχνικές στην πράξη και έχει ως βασικό σκοπό την αντίστοιχη αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Διδακτικές στρατηγικές

Αρχικά, αξιοποιήθηκε η τεχνική βημάτων έτσι ώστε γονείς και εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών με βάση τον κάθε τομέα παρέμβασης. Με τον ίδιο τρόπο αναφέρθηκαν οι τρόποι εύρεσης του ιστορικού και της διαχείρισης των συναισθημάτων των μαθητών. Παρουσιάστηκαν διάφορες διδακτικές στρατηγικές όπως είναι η υποδειγματική διδασκαλία, η μοντελοποίηση, η ομαδοποίηση, η κατηγοριοποίηση, οι γραφικοί οργανωτές, οι νοηματικοί χάρτες, η οπτικοποίηση, η τεχνική σχεδιαγράμματος, καθώς και η τεχνική της οπτικοποίησης και της αυτοδιόρθωσης. Ακόμα αναλύθηκαν οι τεχνικές αυτές με παραδείγματα εφαρμογής σε κάθε τομέα παρέμβασης δίνοντας τη δυνατότητα αξιοποίησής τους κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

Βιβλιογραφική αναφορά

Ηλιοπούλου, Μ., Ζάβρα, Ν. (2023). Μαθησιακές δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Τεύχος Α’) Γυμνάσιο-ΛύκειοΣπάρτη: my-book.gr.

Μαθησιακές Δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη Γλωσσικών Τομέων για Εφήβους (Τεύχος Β΄)

Περιεχόμενο

Το διδακτικό υλικό διορθωτικής αγωγής «Ανάπτυξη Γλωσσικών Τομέων για Εφήβους» αποτελείται από δύο μέρη και βασίζεται στους ακόλουθους Τομείς Προγράμματος Αποκατάστασης:

 • Αναγνωστική Ευχέρεια
 • Αναγνωστική Κατανόηση
 • Πρόσληψη και Επεξεργασία Γραπτού Λόγου
 • Δόμηση Λόγου

Το πρώτο μέρος δίνει έμφαση στην αναγνωστική ευχέρεια των μαθητών σε επίπεδο λέξεων, πρότασης και κειμένου χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της υποδειγματικής διδασκαλίας και της μοντελοποίησης. Περιλαμβάνονται σχετικές δραστηριότητες αναγνώρισης και εφαρμογής με σκοπό την εξάσκηση των μαθητών. Επίσης, παρουσιάζονται τα βήματα κατανόησης ενός κειμένου και η αξιολόγηση των αναγνωστικών δεξιοτήτων για την καταγραφή των αδυναμιών και των δυνατοτήτων των μαθητών.

Αναλύονται διάφορες θεματικές ενότητες με στόχο την πρόσληψη και επεξεργασία του προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από ενεργητικές τεχνικές διδασκαλίας (τεχνική σχεδιαγράμματος, οπτικοποίηση, ιδεοθύελλα). Παρουσιάζεται η πορεία σύνταξης μίας περίληψης καθώς και η δόμηση του λόγου (σύνδεση προτάσεων, συνοχή/συνεκτικότητα, δομή παραγράφου, τρόποι ανάπτυξης παραγράφου).

Στο δεύτερο μέρος δίνεται έμφαση στη δομή του κειμένου και στον τρόπο προσέγγισης των κειμενικών ειδών (περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηματολογία) και των κειμενικών τύπων (άρθρο, επιστολή, ομιλία). Τέλος, δίνονται τρόποι επιμέλειας και ελέγχου ενός κειμένου. Περιλαμβάνεται πληθώρα δραστηριοτήτων με τη συνοδεία εκπαιδευτικών τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματικότερη προσέσσιγη θεμάτων ανάπτυξης του γραπτού λόγου.

Σκοπός

Ο σκοπός του διδακτικού υλικού είναι η ανάπτυξη των γλωσσικών τομέων για εφήβους

 

Οι στόχοι είναι:

Επίπεδο γνώσεων: κατανόηση των βηματολογίου που απαιτείται για την ανάπτυξη των γλωσσικών τομέων

Επίπεδο ικανοτήτων: εύρεση εναλλακτικών παρεμβάσεων για την αποτελεσματική προσέγγιση των γλωσσικών τομέων

Επίπεδο στάσεων: εφαρμογή διδακτικών παρεμβάσεων σε διαφορετικά θέματα ανάπτυξης

 

Εκπαιδευτικές μέθοδοι

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτέλεσε χρήσιμη μέθοδο διαμόρφωσης του διδακτικού υλικού και καθοριστικό τρόπο αξιοποίησης κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη μελέτη των μαθητών.

Επιπλέον, η άμεση διδασκαλία βοήθησε στην προετοιμασία των μαθητών όσον αφορά του στόχους της διδασκαλίας. Η ταυτόχρονη χρήση πλήθους παραδειγμάτων και η συνεχής ενθάρρυνση συνέβαλαν στη δημιουργία ευχάριστου κλίματος.

Στη συνέχεια, η πολυαισθητηριακή διδακτική μέθοδος στηρίχτηκε στην αλληλεπίδραση των αισθήσεων που συνδέονται με τις λειτουργίες του λόγου και συνδυάζει οπτικά, ακουστικά, απτικά και κιναισθητικά ερεθίσματα. Βελτιώθηκε, έτσι, η μνημονική ικανότητα και η ικανότητα συγκέντρωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Διδακτικές στρατηγικές

Αξιοποιήθηκε η τεχνική βημάτων. Οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για να προσεγγίσουν τους γλωσσικούς τομείς. Επίσης, αξιοποιήθηκε πληθώρα εκπαιδευτικών τεχνικών όπως είναι η υποδειγματική διδασκαλία, η μοντελοποίηση, η οπτικοποίηση, οι νοηματικοί χάρτες, η τεχνική του σχεδιαγράμματος, οι γραφικοί οργανωτές κ.ά. προκειμένου να εφαρμοστούν σε διαφορετικά θέματα ανάπτυξης.

 

Βιβλιογραφική αναφορά

Ηλιοπούλου, Μ., Ζάβρα, Ν. (2023). Μαθησιακές δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Ανάπτυξη γλωσσικών τομέων για εφήβους (Τεύχος Β’)Σπάρτη: my-book.gr

Μαθησιακές Δυσκολίες Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:Τρόποι Υποστήριξης Και Αξιολόγησης (Τεύχος Γ’)

Περιεχόμενο

Το διδακτικό υλικό διορθωτικής αγωγής «Τρόποι Υποστήριξης και Αξιολόγησης» περιλαμβάνει αξιολογητικά εργαλεία και τρόπους αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται ένα θεωρητικό πλαίσιο της αξιολογητικής διαδικασίας. Απαντώνται ερωτήματα όπως: Τι είναι η αξιολόγηση; Πότε πραγματοποιείται, Για ποιους λόγους και πώς γίνεται. Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται διάφοροι τρόποι αξιολόγησης με παραδείγματα από σχολικά μαθήματα για εφαρμογή. Στο τρίτο μέρος καταγράφεται ο οδηγός διαγωνισμάτων και διαφοροποιημένα διαγωνίσματα διαβαθμισμένης δυσκολίας (χαμηλό επίπεδο, μεσαίο επίπεδο, υψηλό επίπεδο), που βοηθούν στην κατ’ επέκταση διαμόρφωση διαγωνισμάτων από τους εκπαιδευτικούς.

 

Σκοπός

Ο σκοπός είναι η δυνατότητα αξιολόγησης ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του διδακτικού υλικού είναι:

 • Επίπεδο γνώσεων: γνώση της αξιολογητικής διαδικασίας
 • Επίπεδο ικανοτήτων: κατανόηση διάφορων τρόπων αξιολόγησης
 • Επίπεδο στάσεων: δημιουργία διαφοροποιημένων διαγωνισμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας

 

Εκπαιδευτικές μέθοδοι

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτέλεσε χρήσιμη μέθοδο διαμόρφωσης του διδακτικού υλικού και καθοριστικό τρόπο αξιοποίησης κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη μελέτη των μαθητών.

 

Επιπλέον, η άμεση διδασκαλία βοήθησε στην προετοιμασία των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών όσον αφορά του στόχους της διδασκαλίας. Η ταυτόχρονη χρήση πλήθους παραδειγμάτων και η συνεχής ενθάρρυνση συνέβαλαν στη δημιουργία ευχάριστου κλίματος.

 

Διδακτικές στρατηγικές

Αξιοποιήθηκε η τεχνική βημάτων. Η ενότητα που παρουσιάζει τους τρόπους αξιολόγησης καθώς και η ενότητα των διαφοροποιημένων διαγωνισμάτων δείχνουν το βηματολόγιο που μπορεί να ακολουθηθεί για να δημιουργήσουν οι εκπαιδευτικοί τα κατάλληλα σχέδια διδασκαλίας και οι μαθητές να τα ολοκληρώσουν με επιτυχία.

 

 

Βιβλιογραφική αναφορά

Ηλιοπούλου, Μ., Ζάβρα, Ν. (2023). Μαθησιακές δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Τρόποι Υποστήριξης και Αξιολόγησης (Τεύχος Γ’)Σπάρτη: my-book.gr.

Tεχνικά Χαρακτηριστικά
 • Μέγεθος σε σελίδες:143 Σελίδες, 147 σελίδες, 163 Σελίδες, 140 Σελίδες
 • Μέγεθος σε MB:15 ΜΒ, 22 MB, 24 MB, 35 ΜΒ
 • Τύπος:Αρχεία pdf
 • ISBN:978-618-5527-97-6, 978-618-5758-05-9, 978-618-5758-06-6, 978-618-5758-11-0
 • Εκδόσεις:my-book.gr
Συγγραφική Ομάδα
 • Συγγραφείς:Ηλιοπούλου Μάρθα – Φιλόλογος – MA Special Education – Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών Τριανταφυλλάκου Δήμητρα – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας
 • Ψηφιακή Επιμέλεια:Ηλιόπουλος Τάσος
 • Επιμέλεια έκδοσης:Ζάβρα Νίκη – Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης MEd στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Γραφιστική Επιμέλεια:Βάρλας Μανώλης
Δυνατότητες e-Book
 • Δυνατότητα Εκτύπωσης:ΝΑΙ
 • Ανάγνωση σε:PC, Tablet, Κινητό
Άλλα Χαρακτηριστικά
 • Φιλολογική επιμέλεια:Ζάβρα Νίκη – Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – MEd στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Άνοιγμα e-Book με
 • Λήψη Ψηφιακού Αρχείου PDF.Άμεση λήψη του e-Book στην συσκευή σας. Για την ανάγνωση του e-Book, μετά την αγορά, θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader.
Προστασία e-Book
 • Προστασία Δικαιωμάτων Ψηφιακού Περιεχομένου.Κατά την αγορά το e-Book σφραγίζεται αυτόματα με τα στοιχεία σας και κλειδώνεται με προσωπικό κωδικό ο οποίος σας αποστέλλεται μαζί με το σύνδεσμο λήψης.
Προσωπική Σφραγίδα Χρήστη
 • Ψηφιακή Σφραγίδα ΧρήσηςΤα e-books μας προστατεύονται από την προσωπική ψηφιακή σφραγίδα χρήστη. Η προστασία αυτή βάζει αυτόματα ένα υδατογράφημα με τα στοιχεία του αγοραστή στο κάτω μέρος του pdf και τον δεσμεύει για προσωπική χρήση του βιβλίου.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Γράψτε πρώτος μία αξιολόγηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

13 + ten =

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab